کد خبر:9121
پ

آرایشگاه های داماد با نمونه کار عالی

آرایشگاه داماد با نمونه کار عال ﺷﺎﯾد ﺑراﯾﺗﺎن ﺟﺎﻟب ﺑﺎﺷد ﺑداﻧﯾد اﯾن ﺧدﻣﺎت ﺷﺎﻣل ﮔرﯾم داﻣﺎد ،اﺻﻼح ﻣو ، اﺻﻼح ﺻورت ، وﻛس ﺻورت ، ﭘﺎﻛﺳﺎزی ﭘوﺳت ، ﻣﺎﺳﺎژ ﺻورت و ﮔردن ، اﺻﻼح اﺑرو ، ﺧدﻣﺎت رﻧﮓ ﻣو ، ﺗرﻣﯾم و ﻛﺎﺷت ﻣوﻗت ﻣو ، ﻛراﺗﯾن و ﺻﺎﻓﻲ ﻣو ، ﻣﺎﻧﯾﻛور و ﭘدﯾﻛوراﺳت ﮐﮫ در اﯾن ﺳﺎﻟن ھﺎ اﻧﺟﺎم ﻣﯾﺷود و روز ﺑﮫ روز ﺑﮫ طرﻓداران اﯾن ﺧدﻣﺎت ﻧﯾز اﻓزوده ﻣﯾﺷود .

ﺑﮭﺗرﯾن آراﯾﺷﮕﺎه داﻣﺎد ﮐﺟﺎﺳت ؟

ﺷﺎﯾد اﮔر ﭼﻧد ﺳﺎل ﭘﯾش اﯾن ﺳوال را از ﺷﻣﺎ ﻣﯾﭘرﺳﯾدﻧد ﯾﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﻲ ﺷﻧﯾدﯾد ﺑراﯾﺗﺎن ﻋﺟﯾب ﺑود و از ﺧودﺗﺎن ﻣﻲ ﭘرﺳﯾدﯾد آراﯾﺷﮕﺎه داﻣﺎد ؟

داﻣﺎد ﻣﮕر آراﯾﺷﮕﺎه ﻣﯾرود ﯾﺎ ﺧدﻣﺎت ﺧﺎﺻﻲ ﻧﯾﺎز دارد ؟

ﻣﮕر در آراﯾﺷﮕﺎه ھﺎی ﻣرداﻧﮫ ﮐﺎر ﺧﺎﺻﯽ ﺟز ﮐوﺗﺎھﯽ ﻣو و اﺻﻼح رﯾش اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﻧد ؟

 

و ….

 

اﻣﺎ در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯾر ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ اﯾن ﺳوال ﺧﻧده دار و ﻋﺟﯾب ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ھﻣﺎن ﻗدر ﮐﮫ ﺑرای ﻋروس ﺧﺎﻧم ھﺎ ﻣﮭم اﺳت روز ﻋروﺳﯾﺷﺎن ﺑدرﺧﺷﻧد و ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب آراﯾﺷﮕﺎه وﺳواس ﺑﮫ ﺧرج ﻣﯾدھﻧد آﻗﺎ داﻣﺎد ھﺎ ھم اﯾن ﻣوﺿوع ﺑراﯾﺷﺎن ﭘر اھﻣﯾت ﺷده اﺳت.

 

اﻣروزه در آراﯾﺷﮕﺎه ھﺎی ﻣرداﻧﮫ ﻓﻘط ﮐوﺗﺎھﯽ و اﺻﻼح ﺻورت اﻧﺟﺎم ﻧﻣﯾﺷود و ﺧدﻣﺎت ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎدی اﺿﺎﻓﮫ ﺷده اﺳت . ﺧدﻣﺎﺗﻲ ﻛﮫ ﺷﺎﯾد ﻋﻧوان ﻟوﻛس را ھم ﺑﺗواﻧﯾم روی آن ﺑﮕذارﯾم!

 

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻣﯾﺗواﻧﯾم آراﯾﺷﮕﺎه ھﺎی ﻣرداﻧﮫ را ﺑﮫ ٣ دﺳﺗﮫ ﺗﻘﺳﯾم ﮐﻧﯾم :

 

١-آراﯾﺷﮕﺎه ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ ﻛﮫ رﻧﺞ ﻗﯾﻣت آن ھﺎ ﭘﺎﯾﯾن اﺳت.

٢-آراﯾﺷﮕﺎه ھﺎی ﻣدرن و ﻟوﮐس  ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﺑﻌﺿﯽ از آﻧﮭﺎ دارای ﺷﻌب ﻣﺧﺗﻠف ھم ھﺳﺗﻧد و رﻧﺞ ﻗﯾﻣت آن ھﺎ ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎﻻ ھﺳت.

 

٣-آراﯾﺷﮕﺎه ھﺎی ﻧﯾﻣﮫ ﻣدرن  ﮐﮫ ﺑﯾن اﯾن دو دﺳﺗﮫ ﻗرا ﻣﯾﮕﯾرﻧد ، ﯾﻌﻧﯽ ﻧﮫ آﻧﻘدر ﻟوﻛس ھﺳﺗﻧد و ﻧﮫ آﻧﻘدر ﻣﻌﻣوﻟﯽ و ﺳﺎده

در واﻗﻊ اﯾن ﺳﺎﻟن ھﺎ ھﻣﺎن آراﯾﺷﮕﺎه ھﺎی ﻣﻌﻣوﻟﻲ ھﺳﺗن ﻛﮫ در ﺣﺎل ارﺗﻘﺎ ﺧودﺷون و اﻓزاﯾش ﺧدﻣﺎت روز ھﺳﺗﻧد و رﻧﺞ ﻗﯾﻣت آﻧﮭﺎ

ﻣﺗوﺳط و ﻣﺗوﺳط رو ﺑﮫ ﺑﺎﻻ اﺳت.

 

ﺗوﺿﯾﺢ اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﺧدﻣﺎت ﺑﮫ ﭼﮫ ﺻورت و ﺑﺎ ﭼﮫ ﮐﯾﻔﯾﺗﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﻲ ﺷوﻧد در اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻧﻣﻲ ﮔﻧﺟد، اﻣﺎ ﻣﯾﺧواھﯾم در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرای داﻣﺎد ھﺎ در آراﯾﺷﮕﺎه ﻧﺎ اراﺋﮫ ﻣﻲ ﺷود ﺑﯾﺷﺗر ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾم.

 

در ﺳﺎﻟن ھﺎی ﻟوﻛس ﯾﺎ ﻣدرن  ﺷﻣﺎ از ﭼﻧدﯾن ﻣﺎه ﻗﺑل ﺑﺎﯾد رزرو اﻧﺟﺎم ﺑدھﯾد .

 

در اﯾن ﺳﺎﻟن ھﺎ  ﺑﺎ ﺷﻣﺎ  ﻗرارداد ﺑﺳﺗﮫ ﻣﻲ ﺷود و در ﺑﻌﺿﯽ ﻣواﻗﻊ ﻣﺑﻠﻐﯽ ھم ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﯾﻌﺎﻧﮫ ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﻲ ﺷود .

 

زﻣﺎﻧﻲ ﻛﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان داﻣﺎد وارد اﯾن ﺳﺎﻟن ھﺎ ﻣﻲ ﺷوﯾد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﭘﮑﯾﺞ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ اراﺋﮫ ﻣﯾدھﻧد و ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑر اﺳﺎس ﺑودﺟﮫ ﻣورد ﻧظرﺗﺎن ، ﺳﻠﯾﻘﮫ وﻧوع ﺧدﻣﺎت درﺧواﺳﺗﯾﺎن ھر ﮐدام را ﺑﺧواھﯾد اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد .

ﺷﺎﯾد ﺑراﯾﺗﺎن ﺟﺎﻟب ﺑﺎﺷد ﺑداﻧﯾد اﯾن ﺧدﻣﺎت ﺷﺎﻣل ﮔرﯾم داﻣﺎد ،اﺻﻼح ﻣو ، اﺻﻼح ﺻورت ، وﻛس ﺻورت ، ﭘﺎﻛﺳﺎزی ﭘوﺳت ، ﻣﺎﺳﺎژ ﺻورت و ﮔردن ، اﺻﻼح اﺑرو ، ﺧدﻣﺎت رﻧﮓ ﻣو ، ﺗرﻣﯾم و ﻛﺎﺷت ﻣوﻗت ﻣو ، ﻛراﺗﯾن و ﺻﺎﻓﻲ ﻣو ، ﻣﺎﻧﯾﻛور و ﭘدﯾﻛوراﺳت ﮐﮫ در اﯾن ﺳﺎﻟن ھﺎ اﻧﺟﺎم ﻣﯾﺷود و روز ﺑﮫ روز ﺑﮫ طرﻓداران اﯾن ﺧدﻣﺎت ﻧﯾز اﻓزوده ﻣﯾﺷود .

 

ھﻣﭼﻧﯾن در اﯾن ﺳﺎﻟن ھﺎ ﺷﻣﺎ ﻣﻲ ﺗواﻧﯾد ﻧﻣوﻧﮫ ﮐﺎرھﺎی زﯾﺎدی از ﺧدﻣﺎت ﻗﺑﻠﯽ ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﯾد و ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﺑراﯾﺗﺎن راﺣت ﺗر ﺑﺎﺷد.

 

اﯾن ﺳﺎﻟن ھﺎ ﻣﻌﻣوﻻ دارای ﺳﺎﯾت ﯾﺎ ﺻﻔﺣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ھم ھﺳﺗﻧد و ﺷﻣﺎ ﻗﺑل از ﻣراﺟﻌﮫ ﺣﺿوری ﻣﻲ ﺗواﻧﯾد از ﻧوع ﺧدﻣﺎت آﻧﮭﺎ و ﻗﯾﻣت ﺧدﻣﺎت ﻣطﻠﻊ ﺷوﯾد.

 

اﻣﺎ در ﺳﺎﻟن ھﺎی ﻏﯾر ﻟوﮐس ﯾﺎ ﺳﺎﻟن ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ ﺧﺑری از ﭘﮑﯾﺞ داﻣﺎد ، ﻧﻣوﻧﮫ ﮐﺎر ، ﺻﻔﺣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و ﺧدﻣﺎت ﺧﺎص ﻧﯾﺳت و ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺧﺗﻲ ﮐﮫ از آراﯾﺷﮕرﻣﻧطﻘﮫ ﺧود درطﯽ ﺳﺎل ھﺎ دارﯾد ﺑرای اﺻﻼح ﻣو و ﺻورت ﻣراﺟﻌﮫ ﻣﻲ ﻛﻧﯾد.

 

در اﯾن آراﯾﺷﮕﺎه ھﺎاﺣﺗﯾﺎﺟﻲ ﺑﮫ رزرو وﻗت ﻧﯾﺳت وﻓﻘط ﮐﺎﻓﯽ اﺳت ﭼﻧد روز ﻗﺑل اطﻼع دھﯾد وﺑﯾﻌﺎﻧﮫ ای ھم از ﺷﻣﺎ درﯾﺎﻓت ﻧﻣﯾﺷود .

 

و اﻣﺎ در ﺳﺎﻟن ھﺎی ﻧﯾﻣﮫ ﻣدرن ﮐﮫ ﻧﮫ ﺑﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺳﺎﻟن ھﺎی ﻣدرن و ﻟوﻛس ھﺳﺗﻧد و ﻧﮫ آﻧﻘدر ﺳﺎده ﮐﮫ ﻓﻘط اﺻﻼح اﻧﺟﺎم دھﻧد !! دراﯾن ﺳﺎﻟن ھﺎ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻋﻠم آراﯾﺷﮕر و ﺗواﻧﺎﯾﯽ او ﺧدﻣﺎت اراﯾﮫ ﺷده ﻣﺗﻔﺎوت ھﺳت و ﻣﻣﮑن اﺳت ھﻣﮫ ﻣوارد در ﺳﺎﻟن ھﺎی ﻣدرن و ﻟوﻛس را اﻧﺟﺎم ﻧدھﻧد .

 

در اﯾن ﺳﺎﻟن ھﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد از ﭼﻧد ھﻔﺗﮫ ﻗﺑل رزرو اﻧﺟﺎم ﺑدﯾن اﻣﺎ ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﮫ ﭘرداﺧت ﺑﯾﻌﺎﻧﮫ ﻧﯾﺎزی ﻧﯾﺳت .

 

 

 

ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب آراﯾﺷﮕﺎه داﻣﺎد ﺑﮫ ﭼﮫ ﻧﮑﺎﺗﯽ دﻗت ﮐﻧﯾم ؟

 

١-اوﻟﯾن وﻣﮭﻣﺗرﯾن ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﻌد از آراﯾش و ﭘﯾراﯾش ﻣو ﺑرای داﻣﺎد ھﺎ اراﺋﮫ ﻣﻲ ﺷود ﮔرﯾم ھﺳت و ﺗﻘرﯾﺑﺎ در ﺗﻣﺎم آراﯾﺷﮕﺎه ھﺎی ﻣرداﻧﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﻲ ﺷود.

 

اﻣﺎ در اﯾن ﺧﺻوص ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﭼﻧد ﻧﮑﺗﮫ دﻗت ﮐﻧﯾد ، ﻣﻧظور از ﮔرﯾم داﻣﺎد آراﯾش داﻣﺎد ﯾﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﮐرم ﭘودر و ﻟوازم آراﯾﺷس دﯾﮕر ﺑرای داﻣﺎد ﻧﯾﺳت ، ﺑﻠﮑﮫ ﮔرﯾم ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ اﺻﻼح اﯾرادات ﺻورت ، ﻛﺎﻧﺗو ﻛردن ﺻورت ، رﻓﻊ ﻋﯾوب ﭘوﺳﺗﯽ و آﻣﺎدﮔﯽ ﭘوﺳت ﺑرای ﻋﻛﺎﺳﻲ ھﺳت .

اﻣﺎ ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ در ﺑﺳﯾﺎری از آراﯾﺷﮕﺎه ھﺎی ﻣرداﻧﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی ﮔرﯾم داﻣﺎد را آراﯾش ﻣﯾﮑﻧﻧد !!

 

ﻻﯾﮫ ھﺎی ﺿﺧﯾﻣﻲ از ﮐرم ﭘودر ھﺎ ﯾﺎ ﮔﺎھﺎ ﺳﺎﯾﮫ ھﺎی ﭼﺷم ﺑرای داﻣﺎد اﺳﺗﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻧﻧد ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ زﯾﺑﺎ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺻورت داﻣﺎد را از ﺣﺎﻟت طﺑﯾﻌﯽ و ﻣرداﻧﮫ ﻧﯾز ﺧﺎرج ﻣﯾﮑﻧد.

ﮔرﯾم ﯾک ھﻧر اﺳت و ﻋﻼوه ﺑر اﺳﺗﻌداد ، ﻧﯾﺎز ﺑﮫ آﻣوزش و ﺗﺟرﺑﮫ ھم دارد .

ﭘس داﻣﺎد ھﺎی ﻋزﯾز ﻟطﻔﺎ در زﻣﺎن اﻧﺗﺧﺎب آراﯾﺷﮕر ﺧود ﺧﺻوﺻﺎ در اﯾن روز ﻣﮭم ﺣﺗﻣﺎ ﺑﮫ ﻧوع ﮔرﯾم و ﺗﺧﺻص آراﯾﺷﮕرﺗﺎن دﻗت ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺷﻣﺎ ھم ﺑﺗواﻧﯾد در زﯾﺑﺎﺗرﯾن و طﺑﯾﻌﻲ ﺗرﯾن ﺣﺎﻟت ﺧود در روز ﻋروﺳﯾﺗﺎن ﺑدرﺧﺷﯾد .

 

٢- دوﻣﯾن ﺧدﻣﺎت ﺑرای آﻗﺎ داﻣﺎد ھﺎ آراﯾش ﻣو اﺳت ، ﺧﺻوﺻﺎ در ﻣورد آﻗﺎﯾوﻧﯽ ﮐﮫ ﻣوھﺎی ﮐم ﭘﺷت ﺗری دارﻧد و ﺑرای آراﯾش ﻣوھﺎﯾﺷﺎن ﻣﻣﮑن اﺳت از ﭘودر ھﺎی ﭘرﭘﺷت ﮐﻧﻧده ﯾﺎ ﮐﺎﺷت ﻣوی ﻣوﻗت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد.

 

اﯾن ﻣورد ھم ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗﺧﺻص و ﺗﺟرﺑﮫ و ھﻣﭼﻧﯾن ﭼﮭره ﺷﻧﺎﺳﯽ دارد ﺗﺎ آراﯾﺷﮕر ﺑﺗواﻧد ﺑﮫ طﺑﯾﻌﯽ ﺗرﯾن ﺣﺎﻟت ﻣﻣﮑن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم دھد. ﭘس ﺣﺗﻣﺎ از آراﯾﺷﮕرﺗﺎن ﺑرای اﻧﺟﺎم اﯾن ﺧدﻣت ﻧﻣوﻧﮫ ﮐﺎر ﺑﺧواھﯾد ﺗﺎ ﻣﺗوﺟﮫ ﺷوﯾد ﺳﺑﮏ و ظراﻓت ﮐﺎر آراﯾﺷﮕر ﭼﮫ اﻧدازه و ﻣورد ﭘﺳﻧدﺗﺎن اﺳت ﯾﺎ ﻧﮫ !!

 

٣- ﺳوﻣﯾن ﻣوﺿوﻋﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮭش دﻗت ﮐﻧﯾد اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻ ﺧﺎﻧم ھﺎ ﺗﺎ ﺣدودی ﻣﻲ داﻧﻧد ﭼﮫ رﻧﮓ رژ ﯾﺎ آراﯾﺷﯽ ﻣﻧﺎﺳﺑﺷﺎن اﺳت ﯾﺎ ﭼﮫ ﻣدل ﻣوﯾﯽ را دوﺳت دارﻧد .

 

اﻣﺎ آﻗﺎﯾﺎن ﻋزﯾز ﺑﮫ دﻟﯾل اﯾﻧﻛﮫ در ﺣﺎﻟت ﻋﺎدی ﺧﯾﻠﯽ در ﻗﯾد وﺑﻧد اﯾن ﻣوارد ﻧﯾﺳﺗﯾد و ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﮫ ﯾک ﺣﺎﻟت ﺧودﺗﺎن را ﻣﻲ آراﯾﯾد ﺑﮭﺗر اﺳت اﯾن ﭼﻧد ﻛﺎر را اﻧﺟﺎم دھﯾد :

 

١- ﺑﮫ ھﯾﭻ ﻋﻧوان ﻣدل ﻣو ، رﻧﮓ ﻣو، ﺗﻐﯾﯾر ﻗﯾﺎﻓﮫ و ﮐﺎرھﺎﯾﻲ از اﯾن ﻗﺑﯾل ﮐﮫ ﻗﺑﻼ اﻧﺟﺎم ﻧداده اﯾد ، ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﺧﺎص ﺑودن ﯾﺎ داﻣﺎد ﺑودن اﻧﺟﺎم ﻧدھﯾد.

  • -ﻗﺑل از روز ﻋروﺳﯾﺗﺎن از آراﯾﺷﮕران ﺑﺧواھﯾد ﺑراﯾﺗﺎن ﺗﺳت ﮔرﯾم ﯾﺎ ﺗﺳت آراﯾش ﻣو و ھر ﮐﺎری ﮐﮫ ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧﯾد ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑراﯾﺗﺎن دردﺳر ﺳﺎز ﺷود اﻧﺟﺎم دھد ﺗﺎ اﮔر ﻣورد ﭘﺳﻧدﺗﺎن ﻧﺑود ﺑﺗواﻧﯾد ﺑرای ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﮐردن ﯾﺎ ﺗﻐﯾﯾر آن اﻗداﻣﯽ اﻧﺟﺎم ﺑدھﯾد.

 

٣- ﺣﺗﻣﺎ ﺣﺗﻣﺎ از ﭼﻧد ھﻔﺗﮫ ﻗﺑل رزرو اﻧﺟﺎم ﺑدھﯾد و ﺑﮫ آراﯾﺷﮕرﺗﺎن اﻋﻼمﮐﻧﯾد ﭼﮫ ﺧدﻣﺎﺗﯽ را ﻧﯾﺎز دارﯾد ﺗﺎ در روز ﻋروﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺷﮑل ﺑر ﻧﺧورﯾد .

 

۴-ﻣﺣل آراﯾﺷﮕﺎه ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت

 

زﯾرا ﺷﻣﺎ داﻣﺎد ھﺎی ﻋزﯾز در روز ﻋروﺳﯽ ﮐﺎر ھﺎی زﯾﺎدی از ﺟﻣﻠﮫ ﺗﺣوﯾل ﻣﺎﺷﯾن ﻋروس ، ﺗﺣوﯾل ﮔل ﻋروس و در اﺧر رﻓﺗن ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﻋروس را ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم دھﯾد و ﺑﮭﺗر اﺳت ﮐﮫ آراﯾﺷﮕﺎه اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺗﺎن ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﻣﻛﺎن ھﺎی دﯾﮕر ﺑﺎﺷد ﺗﺎ وﻗﺗﺗﺎن را ﺗراﻓﯾﮏ ﺷﮭری و رﻓت و آﻣد از دﺳت ﻧدھﯾد.

 

۵-ودر آﺧر ﺑرای آراﻣش ﺧودﺗﺎن و ھﻣﺳرﺗﺎن زﻣﺎن رزرو وﻗت و دﯾدن ﻧﻣوﻧﮫ ﮐﺎر آراﯾﺷﮕﺎه اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺎت ھﻣﺳرﺗﺎن را ھم ﺑﺎ ﺧود ﺑﺑرﯾد ﺗﺎ از روﻧد وﻧوع و ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﮐﺎر اطﻼع ﭘﯾدا ﮐﻧد و ﺑﺗواﻧد ﺑﺎ ھم ﻓﻛری ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻛﻣک ﻛﻧد .

 

ﺑﺎ رﻋﺎﯾت ﻣوارد ﮔﻔﺗﮫ ﺷده از ﺑروز ﻣﺷﮑﻼت اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺟﻠوﮔﯾری ﻣﯾﻛﻧﯾد و ﻣﻲ ﺗواﻧﯾد اﯾن روز ﭘر اﺳﺗرس را ﺗﺎ ﺣدودی آراﻣش ﺑﺧش ﮐﻧﯾد و ﺧﺎطره ﺧوﺑﯽ ﺑرای ﺧودﺗﺎن و ھﻣﺳرﺗﺎن ﺑﺳﺎزﯾد.

 

ﺑﻌد از ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﮔﻔﺗﮫ ﺷده ﻗﺻد دارﯾم در اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ ١٠ آراﯾﺷﮕﺎه ﻣرداﻧﮫ در ﻣﻧﺎطق ﻣﺧﺗﻠف ﺗﮭران را ﮐﮫ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺗر ھﺳﺗﻧد ﯾﺎ ﺧدﻣﺎت ﺧﺎﺻﯽ را ﺑرای داﻣﺎد ھﺎی ﻋزﯾز اراﺋﮫ ﻣﻲ دھﻧد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧﯾم .

 

ﺣﺗﻣﺎ ﺧﺎطرﺗﺎن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﻌرﻓﯽ اﯾن آراﯾﺷﮕﺎه ھﺎ ﻟزوﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﺗﺎﯾﯾد ١٠٠ درﺻد از ﺟﺎﻧب اﯾن ﺳﺎﯾت ﻧﺧواھد ﺑود و ﺷﻣﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺎﯾد ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب ، ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﮐﺎﻣل ﺑر اﺳﺎس ﻧﯾﺎزﺗﺎن را اﻧﺟﺎم دھﯾد.

 

 

 

١-ﺷﻣﺎره ﯾﮏ ﻣﻌروف ﺗرﯾن آراﯾﺷﮕﺎه ﻣرداﻧﮫ ﺳﺎﻟن ﺷﺎھﮑﺎر ﯾﺎ ﻧﯾو ﻓﯾس ﺳﺎﺑق اﺳت.

 

ﻣدﯾرﯾت اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﻗﺎی اﺳدی ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ دارای ۴ ﺷﻌﺑﮫ در ﻏرب، ﺷﻣﺎل و ﺷرق ﺗﮭران ﻣﻲ ﺑﺎﺷد.

اﯾن ﺳﺎﻟن ﮐﺎﻣل ﺗرﯾن ﺧدﻣﺎت رو ﺑرای آﻗﺎﯾﺎن ﺧﺻوﺻﺎ داﻣﺎد ھﺎ اراﺋﮫ ﻣﻲ دھﻧد .

ھﻣﭼﻧﯾن اﯾن ﺳﺎﻟن دارای ﺻﻔﺣﮫ ای در ﺷﺑﻛﮫ اﯾﻧﺳﺗﮕرام اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻧﻣوﻧﮫ ﮐﺎر ھﺎ و ﺧدﻣﺎﺗﺷﺎن را ﻣﯾﺗواﻧﯾد  ﻣﺷﺎھده و ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐﻧﯾد.

 

داﻣﺎد ھﺎی ﻋزﯾز ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده از وﻗﺗﺗون ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺧدﻣﺎت ﮔل و ﻣﺎﺷﯾن را ھم ﺑﮫ ﺗﯾم ﺷﺎھﻛﺎر ﺑدھﯾد.

 

ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﯾم ﺷﺎھﻛﺎر ﺑرای اﯾﻧﻛﮫ ﺷﻣﺎ در آراﻣش ﺑﺎﺷﯾن ﺧدﻣﺎت آراﯾش و ﭘﯾراﯾش داﻣﺎد را در ﻣﺣل ﻣورد ﻧظر ﺷﻣﺎ ھم اراﺋﮫ ﻣﻲ دھﻧد و اﮔر ﺗﻣﺎﯾل داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﻣﻲ ﺗوﯾﺎﻧﯾد آراﯾﺷﮕر ﺧود را در ﺧﺎﻧﮫ ﻣﻼﻗﺎت ﻛﻧﯾد.

 

٢-ﺷﻣﺎره دو ﺳﺎﻟن ﮐﺎﻣﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﻣﻧطﻘﮫ ﻓرﻣﺎﻧﯾﮫ ﺗﮭران ﻗرار دارد .

 

اﯾن ﺳﺎﻟن ھم از ﻣﺷﮭور ﺗرﯾن ﺳﺎﻟن ھﺎ ﺑرای ﺧدﻣﺎت داﻣﺎد اﺳت و ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﺛﺎﺑﺗﻲ ھم از ھﻧرﻣﻧدان دارد.

از ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﺑﺎرز اﯾن ﺳﺎﻟن داﺷﺗن ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﯽ وvipﺑرای داﻣﺎد اﺳت.

 

ھﻣﭼﻧﯾن اﮔر ﺷﻣﺎ ﭘﻛﯾﺞ وی ءی ﭘﯽ اﯾن ﺳﺎﻟن را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ﺗﺳت ﻣو و ﺗﺳت ﮔرﯾم ﭼﻧد روز ﻗﺑل از ﻣراﺳم ﺑﮫ ﺻورت راﯾﮕﺎن ﺑراﺗون اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود.

 

٣- ﺷﻣﺎره ﺳﮫ ﺳﺎﻟن ﺗﺧﺻﺻﯽ آس  در ﻣﻧطﻘﮫ ﺗﮭراﻧﭘﺎرس اﺳت.

 

اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎ ﻣدﯾرﯾت آﻗﺎی ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ اﺳت و دارای ﺻﻔﺣﮫ اﯾﻧﺳﺗﮕرام ھم ﺑرای ﻣﺷﺎھده ﻧوع ﺧدﻣﺎت و ﻣﺷﺎھده ﻧﻣوﻧﮫ ﮐﺎر ھﺎﯾﺷﺎن ھﺳﺗﻧد.

 

از ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﺧﺻوﺻﯾﺎت اﯾن ﺳﺎﻟن اﯾن اﺳت ﻛﮫ ﻣﺧﺻوص داﻣﺎد ھﺎﺳت و ﻓﻌﺎﻟﯾت اﺧﺗﺻﺎﺻﻲ اﻧﺟﺎم ﻣﯾدھﻧد.

ھﻣﭼﻧﯾن داﻣﺎد ھﺎی ﻋزﯾز را ﺗﺎ اﻧﺗﮭﺎی م ﻣراﺳم ھﻣراھﻲ ﻣﯾﮑﻧﻧد.

 

۴-ﺷﻣﺎره ﭼﮭﺎرﺳﺎﻟن ﺣﻣﯾد ﺑﺧﺷﻲ اﺳت ﻛﮫ در ﻣﻧطﻘﮫ ﺳﻌﺎدت آﺑﺎد ﻗرار دارد.

 

ﻣدﯾرﯾت اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ھم آﻗﺎی ﺣﻣﯾد ﺑﺧﺷﻲ ھﺳﺗﻧد ﻛﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﮐﺎرﺷﺎن و ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺑﺎ ﺑرﻧد ھﺎ و اﺷﺧﺎص ﻣطرح ، اﯾن ﺳﺎﻟن ﺟزو ﻣﻌروف ﺗرﯾن ھﺎ و ﻣﺣﺑوب ﺗرﯾن ھﺎ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.

اﯾن ﺳﺎﻟن ھم دارای ﺻﻔﺣﮫ اﯾﻧﺳﺗﮕرام ھﺳت ﻛﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد  ﻣراﺟﻌﮫ ﻛﻧﯾد و ﺑﺎ ﻧوع ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﯾﺷﺗر اﺷﻧﺎ ﺑﺷوﯾد

 

۵-ﺷﻣﺎره ﭘﻧﺞ ﺳﺎﻟن ھﺎﻣﯾﺎ در اﻗدﺳﯾﮫ ﺗﮭران اﺳت.

 

ﻣدﯾرﯾت اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﻗﺎی ﮐﺎوه ﻋﻠﯽ ﻧﯾﺎ ھﺳﺗﻧد .

 

اﯾن ﺳﺎﻟن ﺟزو ﺳﺎﻟن ھﺎی ﺧﺎص و وی آی ﭘﯽ ﺗﮭران اﺳت و از ﺧﺻوﺻﯾﺎت آن ﻣﺣﯾط ارام و ﺻﻣﯾﻣﯽ و آراﯾﺷﮕران ﺣرﻓﮫ ای ﻣﯾﺑﺎﺷد.

ھﻣﭼﻧﯾن اﯾن ﺳﺎﻟن ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﺑﮭﺗرﯾن و ﺑروزﺗرﯾن ﺗﺟﮭﯾزات و ﻣﺗ﷼ ھم ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت.

از ﺻﻔﺣﮫ اﯾﻧﺳﺗﮕرام اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ھم ﻣﯾﺗواﻧﯾد دﯾدن ﮐﻧﯾد .

 

۶-ﺷﻣﺎره ﺷش آراﯾﺷﮕﺎه ﻣرداﻧﮫ ﻣﮭﺑد اﺳﺗﺎﯾل در ﻓرﻣﺎﻧﯾﮫ ﺗﮭران اﺳت.

 

ﻣدﯾرﯾت اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﻗﺎی ﻣﮭﺑد ﻣﻘدم ھﺳﺗﻧد.

 

اﯾﺷون دوره ھﺎی ﺗﺧﺻﺻﯽ ﺑﺳﯾﺎری ﻧزد اﺳﺎﺗﯾد ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐذراﻧده اﻧد ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻘﺎم اول در ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻓﺳﺗﯾوال ﺟرج ﮐﺎت روﺳﯾﮫ را ھم ﮐﺳب ﮐرده اﻧد.

در اﯾن ﺳﺎﻟن ﺗﻣﺎﻣﻲ ﺧدﻣﺎت ﺑﮫ ﺻورت ﻛﺎﻣﻼ طﺑﯾﻌﻲ و ﻣرداﻧﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود ﻛﮫ در ﺧﺻوص ﮔرﯾم داﻣﺎد ﺑﺳﯾﺎر ﺣﺎﺋز اھﻣﯾت اﺳت .

 

ﺧدﻣت ﺧﺎص دﯾﮕر اﯾن ﺳﺎﻟن ھﻣراھﻲ داﻣﺎد ﺑرای ﺷﺎرژ ﮔرﯾم و ﻣو در طول ﻣراﺳم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .

 

از ﺻﻔﺣﮫ اﯾﻧﺳﺗﮕرام اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ھم ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑرای ﻣﺷﺎھده ﻧﻣوﻧﮫ ﮐﺎرھﺎ دﯾدن ﮐﻧﯾد .

 

٧-ﺷﻣﺎره ھﻔت ﺳﺎﻟن ﭘرﺳﺗﯾژ اﺳت ﮐﮫ دارای ﺷﻌﺑﮫ در ﺷﻣﺎل ﺗﮭران ﻣﻧطﻘﮫ وﻟﻧﺟﮏ و ﻏرب ﺗﮭران ﻣﻧطﻘﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

 

از ﺧﺻوﺻﯾﺎت اﯾن ﺳﺎﻟن اﻧﺟﺎم ﺗﺳت ﻣو ﭼﻧد روز ﻗﺑل از ﻣراﺳم ﺑرای داﻣﺎد ھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

 

ھﻣﭼﻧﯾن در ﺻورت ﺗﮭﯾﮫ ﭘﻛﯾﺞ وی آی ﭘﯽ اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ در طول روز ﻣراﺳم ﺷﻣﺎ را ھﻣراھﻲ ﻣﯾﻛﻧﻧد.

 

٨-ﺷﻣﺎره ھﺷت آراﯾﺷﮕﺎه دﯾﭘﻠﻣﺎت در ﻣﻧطﻘﮫ ﺳﻌﺎدت آﺑﺎد اﺳت.

 

اﯾن ﺳﺎﻟن از ﺑﮭﺗرﯾن آراﯾﺷﮕﺎه ھﺎی ﻣرداﻧﮫ ﺗﮭران ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ آﯾد و از ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺗرﯾن ﺗﺟﮭﯾزات ﺳﺎﻟﻧﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.

 

ھﻣﭼﯾﻧن اﯾن ﺳﺎﻟن ﺧدﻣﺎت وﯾژه ﺑرای ﮐودﮐﺎن اراﺋﮫ ﻣﯾدھد و اﮔر ﺷﻣﺎ ﺳﺎﻗدوش ھﺎی ﻛودک داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾن اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑرای آراﺳﺗن آﻧﮭﺎ ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد .

 

٩-ﺷﻣﺎره ﻧﮫ ﺳﺎﻟن ﻓرﺳت ﻛﻼس اﺳت ﮐﮫ دارای ﺷﻌﺑﮫ در ﻣﻧطﻘﮫ زﻋﻔراﻧﯾﮫ ، ﺷﮭرک ﻏرب و ﺳﺗﺎری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺷﻌﺑﮫ اﺻﻠﻲ آن زﻋﻔراﻧﯾﮫ اﺳت.

 

از ﺧﺻوﺻﯾﺎت اﯾن ﺳﺎﻟن ﺧدﻣﺎت ﺣرﻓﮫ ای و وی ای ﭘﻲ ھﺳت.

 

ھﻣﭼﻧﯾن ﯾﻛﻲ از ﻣوارد ﻛﻣﺗر دﯾده ﺷده در اﯾن ﺣوزه ھﻣﻛﺎری ﺑﺎ ﺧﯾرﯾﮫ ھﺎ اﺳت ﻛﮫ از ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺟذاب و اﻧﺳﺎن دوﺳﺗﺎﻧﮫ اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ آﯾد.

 

١٠-ﺷﻣﺎره ده آراﯾﺷﮕﺎه ﻣرداﻧﮫ ﺳﺎن در ﺳﻌﺎدت آﺑﺎد اﺳت.

 

ﻣدﯾرﯾت اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ اﻗﺎی اﺣﺳﺎن ﻧﺟﺎرﯾﺎن ھﺳﺗﻧد ﻛﮫ از ﻣﺗﺧﺻص ﺗرﯾن و ﺣرﻓﮫ ای ﺗرﯾن ھﺎ در اﯾن ﺣوزه ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ روﻧد.

 

ھﻣﭼﻧﯾن اﯾﺷون در ﺧﺎرج از ﮐﺷور ھم آﻣوزش ھﺎی ﺗﺧﺻﺻﯽ دﯾده اﻧد.

 

 

 

اﻣﯾدوارﯾم اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ ﮐﻣﮏ ﮐوﭼﮑﯽ ﺑرای اﯾن روز ﻣﮭم و ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﺎﻧدﻧﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐرده ﺑﺎﺷد .

 

This site is protected by wp-copyrightpro.com